MINA-TO (SPIRAL 1F)

“Shizuka Tatsuno Mini Exhibition” at MINA-TO in Omote-sando Spiral.