LEXUS NEW TAKUMI PROJECT

A project collaborator of LEXUS NEW TAKUMI PROJECT in 2019.

[Collaborator]
Kengo Kuma
Tamae Hirokawa (SOMARTA)
Kunihiko Morinaga (ANREALAGE)
Makoto Tanijiri (SUPPOSE DESIGN OFFICE)
Shizuka Tatsuno(Shizuka Tatsuno Studio)

Exhibition:
Selected