News

Shizuka Tatsuno Mini Store at Nihonbashi Mitsukoshi

Shizuka Tatsuno Mini Store will be held at Nihonbashi Mitsukoshi from May 31 to June 6, 2017.