News

"Shizuka Tatsuno Glass & Soil Design Works" at MINA-TO in Omote-sando Spiral

"Shizuka Tatsuno Glass & Soil Design Works" will be held at MINA-TO in Omote-sando Spiral from June 12 to July 2, 2017.